zaterdag 4 juni 2016

NIEUWE POOST : 'BIE POOST'Jawel, U wordt de dag van heden geacht perfekt 'nederlands' te spreken als U beweert een rekening te hebben bij 'bie poost' voor zover U hiermee de belgische post zou bedoelen die vroeger nog gewoon 'de post' werd genoemd maar thans hopeloos kramiek antiek in nieuwerwetse oren klinkt.

We moeten dus '-bie- poost' (met de -oo- van 'poot') zeggen maar we denken '-bee- post' en we schrijven 'b post' (met de -o- van 'pot').

Zulks moet voor onze onschuldige bloedjes van kindjes in het basisonderwijs én voor anderstaligen (immigranten) die de nederlandse taal nog moeten leren 'juist' spreken en ook 'juist' lezen en vooral 'juist' schrijven een hele opgave en marteling zijn om dit soort schandalig ingewikkelde, zichzelf tegensprekende en totaal onvoorspelbare 'spelling' abracadabra, onder de wassende of anders gewassen knietjes te krijgen. Gemakkelijk voorspelbaar is daarentegen wél, dat er onder de komende generaties 'vlamingen' menig een zal opduiken die niet alleen zal zeggen maar ook zal schrijven dat hij "naar de poost moet gaan om er een brief te poosten", als er al geen engels-bezeten 'smart' vooruitdenkertje bij zal zijn die niet een brief maar een 'letter' meent te kunnen poosten.

Dat dergelijke creoolse hutsepot onzin absoluut niet ondenkbaar is, moge blijken uit wat ik onlangs - naar aanleiding van de geplande overname van het nederlandse postbedrijf  'post NL' door het belgische 'bie poost' - hoorde uit de scheef engels getuite mond van een zjoernalist van de vlaamse openbare omroep VRT (de 'Vie Ar Tie' ) die er als de engelse kippen bij was om 'post NL' (met de -o- van 'pot') meteen maar per direkt tot 'poost NL' (met de -oo- van 'poot') om te dopen.

Om maar te zeggen: waarom kunnen en mogen de belgische postdiensten in godsnaam niet gewoon 'de post' (voor nederlandstaligen), 'la poste' (voor franstaligen) en 'die Post' (voor duitstaligen) genoemd worden? Wat is daar - nogmaals in godsnaam - mis of verkeerd aan, beseffende dat de belgische postdiensten er in de eerste plaats zijn en moeten zijn voor de (nederlands/frans/duits sprekende) belgen?

Zijn er nog wel triekolore belgen/belges/Belgier, Sire? Of zijn het allemaal monokolore 'Belgians' geworden en bent U meteen dan ook bevorderd tot de
'One-And-Only-Royal-Belgian'? Weet U, Sire, "De Sadness van Belgium"... dat verdriet mij, dat doet pijn, zeer.zaterdag 28 mei 2016

Deze blog gaat over het wezen, het zijn en de toekomst van de nederlandse taal, uiteraard zoals IK het zie, ervaar en aanvoel. Hier worden dus in de eerste plaats mijn persoonlijke bevindingen, gedachten, meningen en konklusies neergeschreven, eventueel hier en daar aangevuld met de bevindingen, meningen en konklusies van anderen, onder meer met de eventuele reaksies van lezers.

Het afrikaans dat in wezen niet veel anders is dan een - weliswaar op essensiële punten afwijkende - variant van het nederlands, zal hier in de regel als vergelijkingspunt of ijkingspunt optreden, inzonderheid waar het over 'spelling' en (nieuw)woordvorming zal gaan.

Het 'woordenboek der nederlandsche taal' - dat enkel nog in elektronische vorm beschikbaar is - fungeert hier als naslagbron van de fundamentele (historische) woordenschat van de nederlandse taal.

Het moge nu al gezegd (en gewaarschuwd): ik veeg (hier) op bepaalde punten en vlakken vierkantig m'n voeten aan de 'officiële spelling' en dus ook aan de offisiële bijbel voorschriften van 'het groene boekje' alsmede aan heel wat 'gezaghebbende' taalonzin die in de (veel te) 'dikke Van Dale' staat gedrukt en die intussen voor een flink stuk is verworden tot een heel slecht vertaalwoordenboek engels- nederlands. Ik vind het klinkklare onzin om in een 'groot woordenboek der nederlandse taal' zomaar (van horen zeggen of ergens geschreven te hebben gezien) allerlei zuiver engelse (gesproken en geschreven) woorden op te nemen als ware het 'nederlands' en daarnaast dan een of meerdere vertalingen te zetten in gelijkbetekenende of ongeveer gelijkbetekenende échte nederlandse woorden.

Eén voorbeeldje: ROOTS (engelse uitspraak "roets"): WORTELS, in de betekenis van afkomst, oorsprong.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor het zuiver franse ORIGINE (franse uitspraak "orizjiene") met dezelfde betekenis van: OORSPRONG, afkomst, herkomst, wortels..

'Roots' is engels en 'origine' is frans maar géén van beide is nederlands, vooral omdat ze in hun schrijfvorm en/of in hun uitspraak botsen met de fundamenten van de nederlandse (standaard) taal: een -o- of een dubbel geschreven -o- [-oo-] kan nooit als "oe" klinken en een -g- kan nooit een "zj" klank zijn, althans niet in een schrijfsisteem dat de logika van de fonetiek/fonologie van een taal respekteert en bovendien zelf logisch in elkaar zit en intern ook logisch funksioneert.

Voor zover dat bij wijze van aanvulling van de 'nederlandse' woordenschat nodig of nuttig zou zijn - wat dus hoegenaamd en geenszins het geval is - moet het engelse woord 'roots' in taal-logisch 'nederlands' als 'roets' geschreven en het franse 'origine' ofwel als 'orizjiene' geschreven ofwel als 'origine' (met de -g- van 'gat') uitgesproken worden. Opmerkelijk is ook dat de (veel te) 'dikke Van Dale' enerzijds voor de -g- in 'origine' en het bijvoeglijk naamwoord 'origineel' de "zj" klank aangeeft en anderzijds de klank van de -g- in het zelfstandig naamwoord 'het origineel' aan de verbeelding van de lezer-taalgebruiker overlaat.

Het afrikaans (er)kent noch het engelse 'roots' noch het franse 'origine', maar heeft voor de uitdrukking van de betekenis van die anderstalige woorden kompleksloos ruim voldoende aan van oorsprong eenvoudige maar volwaardige (nederlandse) woorden zoals 'wortels', 'oorsprong', 'afkoms', herkoms' ...

Waarom zou ook het nederlands en de nederlands sprekende en schrijvende taalgebruiker niet even kompleksloos voldoende kunnen hebben aan het gebruiken van de eigen ruime en rijke grondwoordenschat in plaats van die te verdringen en zelfs te vervangen door aan het wezen van de nederlandse taal totaal vreemde en onaangepaste woorden uit andere talen?

Dat dit taal- en identiteit verdringende verschijnsel zich ook daadwerkelijk voordoet moge blijken uit het feit dat het woord 'wortels' (in de betekenis van oorsprong, afkomst, herkomst) in de vlaamse media en in het bijzonder op de vlaamse openbare omroep VRT volledig verbannen is en vervangen door het zuiver engelse woord 'roots', alsof het woord 'wortels' slecht, lelijk, ongepast of zelfs helemaal géén nederlands zou zijn, alsof de heren en dames VRT zjoernalisten en presentatoren zich zouden schamen over hun vlaamse wortels? En de vlaamse overheid... die kijkt toe en zwijgt omdat ze dezelfde ranse engelse boter op het vlaamse hoofd heeft, erger zelfs omdat ze toelaat dat het 'vlaams' hoger onderwijs geleidelijk aan volledig 'verengelst' wordt, zogezegd om het de kans te geven zich op een internationaal 'hoger' peil te tillen.

Over de gemeenschapstaal (het nederlands) verdringende CLIL (Content and Language Integrated Learning) leermethode voor andere talen (lees: engels) die reeds is binnengeslopen in het vlaams sekundair onderwijs en straks ook in het vlaams basisonderwijs en zelfs in het kleuteronderwijs zal binnensluipen, later op deze blog méér informasie en standpunten.

Over dergelijke trieste ontwikkelingen, ongerijmdheden en andere taal abracadabra die de nederlandse taal doen verwateren in een onsmakelijk en onverteerbaar kreools talenhutsepotje en de Vlamingen in hutsepottalige kreolen, zal het op deze blog gaan, vooral dan over de alles overspoelende in-vloed van het engels en over het nut van en de nood aan een logisch funksionerend schrijfsisteem ('spelling') dat de fonetische/fonologische fundamenten van de nederlandse taal respekteert en alle 'offisiële groene boekjes' en 'vreemde woorden boeken' overbodig kan maken, ter verlichting en vooral ten dienste van onze taal en haar taalgebruikers.